Algemene voorwaarden Tiny Traveller Books E-mail: hello@tinytraveller.co Website: www.tinytraveller.co

Definities

 1. Tiny Traveller Books: Tiny Traveller Books, gevestigd te Wassenaar onder KvK 87134624.
 2. Klant: degene met wie Tiny Traveller Books een overeenkomst is
 3. Partijen: Tiny Traveller Books en klant
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Tiny Traveller Books.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Prijzen (en kosten) zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Prijzen zijn exclusief emballage, verzend- en administratiekosten. Emballage, verzend- en administratiekosten worden separaat in rekening gebracht, tenzij anders overeengkomen of weergeven. Alle prijzen en toepasselijke kosten worden door Tiny Traveller Books voorafgaand aan uitvoering van de overeenkomst bekend gemaakt.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

Nadat de afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de afnemer het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

De afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

De kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer.

Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen. Dat is de prijs van het product/ de producten exclusief betaalde verzendkosten.

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via hello@tinytraveller.co.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Tiny Traveller Books, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Intellectueel en industrieel eigendomsrecht

 1. Opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Tiny Traveller Books geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten berusten bij Tiny Traveller Books.
 3. Opdrachtgever zal de geleverde producten niet in gebruik nemen, kopiëren, aanpassn of er enige actie op ondernemen. Op een wijze die in strijd is met of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten.

Levering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven

Levertijd 

 1. De door Tiny Traveller Books opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Tiny Traveller Books niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Klachten

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. De klant dient een door Tiny Traveller Books geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele
 3. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Tiny Traveller Books daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 4. Consumenten dienen Tiny Traveller Books uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 5. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Tiny Traveller Books in staat is hierop adequaat te reageren.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Tiny Traveller Books is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden

Opgesteld op 01 september 2022.